Alkoholproblemer

Har du mistet kontrollen over alkoholforbruket ditt, synes du at du i perioder drikker mer enn du bør?

Det finnes både fysiske og psykiske/atferdsmessige grenser for hvor mye man bør drikke. Over lengre tid blir kroppen nedbrutt av for mye alkoholinntak. Grensene for dette angis i alkoholenheter pr. uke (et nyere, nå mere brukt og mer eksakt mål er gram alkohol pr. tidsenhet). Det er mer skadelig å drikke mye på en gang enn å drikke den samme mengden fordelt over et lengre tidsrom. De psykiske/atferdsmessige grensene har å gjøre med hva du kan komme til å gjøre under påvirkning: du kan såre eller skade andre eller deg selv, eller skade dine sosiale relasjoner, og overdrevent alkoholinntak kan redusere din effektivitet på jobben.

Du kan teste om du drikker for mye på http://www.akan.no/publisher/publisher.asp?id=88&tekstid=615 (http://www.akan.no/: Balance). Hvis svaret er ja, vil du bli tilbudt å delta i et internettbasert program som vil hjelpe deg til å endre alkoholvanene dine.

Et annet tilbud finner du på http://rusmestring.org/. De holder kurs som er en del av «Raskere tilbake», og retter seg først og fremst mot personer som er i arbeid. Kurset er nesten gratis. Du oppfordres til å ta kontakt med dem om du har spørsmål.

Hvis alkoholproblemet ditt  anses for å være alvorlig nok, har du rett til gratis behandling ved en offentlig klinikk (DPS).

Hvis du vil søke på kurs på http://rusmestring.org/ eller behandling på DPS, må du ha henvisning fra fastlegen.

Hvis du i tillegg til eller istedenfor noe av dette synes at du har behov for personlig og individuell oppfølging , er du velkommen til å kontakte meg.

Internettressurser

http://www.mayoclinic.com/health/diseasesindex/diseasesindex: Alcoholism (Denne artikkelen behandler også alkoholproblemer eller for stort forbruk som ikke kvalifiserer til betegnelsen ”alkoholisme”. Men «alkoholisme» er for øvrig et begrep man ikke lengre gjerne bruker i behandlingen av og forskningen på slike problemer. Man snakker heller om folk som «drikker mye».).

På norsk: http://www.rustelefonen.no/

http://akan.no/ «hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.» På denne siden, under Verktøy, brosjyrer og materiell, finner du Balance-programmet: «Balance er et internett-basert helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, samt bidrar til å endre risikofylt konsum for de som har behov for det. Balance gir også råd om hvordan å takle stress og ha det bedre i hverdagen.»

Litteratur

Fanny Duckert: Alkohol og livsstil: strategier for moderasjon (Seriti forlag, 2003). Denne boken er for dem som vil lære å drikke kontrollert.

Behandling

Når det gjelder å få kontroll med drikkingen bruker jeg Motiverende samtaler (se under menyfanen «Behandlingsmetoder») . Hvis det er tilleggsproblematikk – psykiske problemer som gjør at man ikke klarer å styre alkoholforbruket, eller at man har behov for å «selvmedisinere» seg – bruker jeg eventuelt også andre tilnærminger, ut fra hva jeg og pasienten finner er tjenlig og ønskelig. (Se under menyfanene «Om psykoterapi» og «Behandlingsmetoder»). Jeg har erfaring fra en offentlig poliklinikk for rusproblemer.