Behandlingstilbudet for psykiske lidelser i Norge

Behandling for psykiske lidelser kan gis av personer som er godkjent for dette av det offentlige, eller av personer uten slik utdanning. De sistnevnte kan kalle seg «psykoterapeut» eller annet. Psykolog og psykiater er beskyttede titler, dvs. at man må ha en bestemt teoretisk og praktisk utdanning for å kunne kalle seg dette. I det offentlige psykiske helsevesenet gis behandling av psykologer, psykiatere, psykiatriske sykepleiere og sosionomer.

Hvis man har en psykisk lidelse eller et rusproblem av en viss alvorlighetsgrad, har man rett til behandling ved et distrikspsykiatrisk senter (DPS). Behandlingen der er gratis, man betaler kun egenandel. Man kommer dit bare med henvisning fra fastlege.

Noen privatpraktiserende psykologer og psykiatere har driftsavtale med det offentlige. Dvs. at pasienten betaler kun egenandel for behandling hos ham eller henne. Du finner en fortegnelse over disse her:

http://www.helse-sorost.no/pasient/avtale/avtalespesialister/Sider/side.aspx

Disse har ofte lang ventetid, et halvt år eller mer.

Det finnes også endel psykologer og psykiatere uten driftsavtale. De har ikke noen økonomisk støtte fra det offentlige, så pasientene må betale full pris til dem. De har som regel ingen eller kort ventetid.

Hvis en person oppsøker meg, og jeg ser at vedkommende vil ha behov for lang behandling, vil jeg anbefale ham eller henne å søke hos en med avtale, og så gå hos meg noen timer mens de venter, hvis de ønsker det.

For å komme til hos en psykolog eller psykiater med avtale, lønner det seg å sende et brev, maks en halv A4-side, hvor man forklarer hvilke problemer man har og hva man ønsker hjelp med. Så sender man dette til 15-20 av dem på listen, venter to uker, og ringer så til dem som ikke har svart. Noen av dem har ingen venteliste, men tar inn pasienter som henvender seg når de har ledig kapasitet. Noen vurderer hvor alvorlig lidelsen til den som henvender seg er, og hvor akutt behovet for behandling er. Noen psykologer og psykiatere med avtale har en spesiell plikt til å ta inn pasienter som bor i nærheten av deres praksis-sted. Da kan du i noen tilfeller oppnå noe kortere ventetid. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette.

Du finner en meget god oversikt over hjelpetilbudet for psykiske lidelser og plager i Norge, inklusive selvhjelpsgrupper og hjelpetelefoner, her:  http://www.hjelptilhjelp.no/.